• Madona liên t?c tuy?n sinh
  • madona tuy?n d?ng nhân s?
  • Công ty truy?n thông và gi?i trí Madona

Email In PDF.

Bên c?nh nh?n t? ch?c các ch??ng tŕnh s? ki?n cho các t? ch?c, Doanh nghi?p. Công ty C? ph?n truy?n thông và Gi?i trí madona c̣n chuyên cho thuê các h?ng m?c t? ch?c s? ki?n v?i chi phí r? và ch?t l??ng t?t nh?t, c? th?:

Cho thuê âm thanh – Ánh sáng:chuyên cho thuê dàn âm thanh ph?c v? trong m?i th? lo?i ch??ng tŕnh, s? ki?n. V?i âm thanh s?ng ??ng, ch?t l??ng t?t có th? ph?c v? t?t t? ch??ng tŕnh di?n thuy?t ??n gi?n ??n ch??ng tŕnh bi?u di?n sân kh?u ca nh?c ngoài tr?i. ??ng hành v?i thi?t b? âm thanh ch?t l??ng cao, công ty chúng tôi c̣n cho thuê thi?t b? ánh sáng cho t?ng ch??ng tŕnh, s? ki?n.Các lo?i ?èn chi?u sáng, ?èn sân kh?u…

Cho thuê, l?p ??t Sân kh?u bi?u di?n: Sân kh?u là thành ph?n không th? thi?u trong m?t s? ki?n v́ chính trên sân kh?u là t?p trung nh?ng ?i?u c?t y?u nh?t c?a s? ki?n ?ó. Là n?i mà ng??i tham d? quan tâm và chú ư nhi?u nh?t. ?? có m?t sân kh?u ??p t? quy mô nh? ??n hoành tráng th́ quư t? ch?c.

Cho thuê nhà b?t, nhà dù, bàn gh? h?i ngh?: T? ch?c s? ki?n th??ng có hai h́nh th?c, m?t là d?ng h?i ngh? trong nhà, hai là nh?ng ho?t ??ng ngoài tr?i. V?i h́nh th?c t? ch?c ngoài tr?i, s? ki?n ?ó ?t h?n ph?i c?n t?i nhà b?t, nhà l?u, dù b?t,… Là m?t công ty chuyên v? t? ch?c s? ki?n, Công ty CP Truy?n Thông và Gi?i trí Madona chuyên cho thuê các lo?i nhà b?t, nhà dù, l?u b?t v?i ?? màu s?c và kích c? ch?c ch?n s? làm hài ḷng quư khách.

Cho thuê gian hàng h?i ch? Cho thuê dù che, c?ng chào: Khi quư khách có nhu c?u t? ch?c m?t ch??ng tŕnh, s? ki?n hoành tráng th́ c?ng chào là m?t d?ng c? r?t quan tr?ng trong s? ki?n ?ó. Nó cho th?y các khách ??n d? ch??ng tŕnh là nh?ng ng??i quan tr?ng và ???c Doanh nghi?p quan tâm, tôn tr?ng. Vi?c ?ón ti?p khách m?i t? c?ng chào ch?ng t? s? thu hút c?a ch??ng tŕnh. Công ty CP Truy?n Thông và Gi?i trí chuyên cho thuê các lo?i c?ng h?i, c?ng chào trang tr?ng, ??p m?t. Bên c?nh ?ó, công ty chúng tôi c̣n cho thuê kinh khí c?u, nhà h?i cho tr? em,… v?i ch?t l??ng cao mà giá c? ph?i ch?ng.

Cho thuê các thi?t b? s? ki?n khác Tr?n b? d?ng c? bao g?m: khay b?ng , kh?n nhung ?? k?t h?p tuarua vi?n vàng ph? khay, bông v?i ?? l?n, d?i b?ng ?? dài, kéo c?t b?ng có qu?n dây ??. Ch?t l??ng s?n ph?m b?o ??m m?i, không s?n rách, giá thuê ?u ?ăi.

T? ch?c s? ki?n khi có khách VIP tham d?, ngoài vi?c c?n có c?ng chào trang tr?ng th́ th?m ?? c?ng là công c? không th? thi?u. ?? cho s? ki?n c?a b?n thêm hoàn h?o hăy liên h? v?i chúng tôi công ty CP Truy?n Thông và Gi?i trí ?? trang b? cho s? ki?n c?a b?n các lo?i th?m lót v?i ch?t l??ng t?t, m?u mă ??p và giá c? ?u ?ăi nh?t....

Madona Media luôn t? hào là nhà cung c?p d?ch v? t? ch?c s? ki?n và cung c?p nhân s?, thi?t b? s? ki?n, thi?t k? sáng t?o uy tín. V?i ph??ng châm “S? hài ḷng c?a quư khách hàng là th??c ?o cho m?i thành công.” Hăy ??n v?i chúng tôi, chúng tôi r?t vui ḷng ???c ph?c v? quư khách.

Công ty Truy?n thông & Gi?i trí Madona Vi?t Nam
V?n pḥng: S? 176 ??nh Công - Hoàng Mai -  Hà N?i
Hotline : 016 266 266 88 - 0165 751 8888 - 0979 63 81 86
Email: tochucsukien@madonamedia .com
Websitewww.madonamedia.com
Facebook: www.facebook.com/madonamedia
LAST_UPDATED2  

H? tr? tr?c tuy?n

0989 53 53 68
Send a message via Skype to 12

Madonamedia trên facebook

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_counterHôm nay:31
mod_vvisit_counterT?ng s? l??t truy c?p:277953

S? ng??i online: 6